نقاط سیل خیز داراب کجاست؟

دلگشا

آقای سعدی فرماندار شهرستان داراب در برنامه دلگشا

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۵ مرداد ۱۴۰۱