خاطرات شاهدان عینی سیل رودبال

دلگشا

گفتنی های آقای علیپور ناجی مردم از سیل رودبال استهبان و دیگر شاهدان عینی از روز حادثه در برنامه دلگشا

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۵ مرداد ۱۴۰۱