بزرگراه تنگ ابوالحیات در چه مرحله ایست؟

بازتاب

گفتگو با آقای تقوی معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی فارس در برنامه بازتاب

چهارشنبه ها ساعت 21:15
۶ مرداد ۱۴۰۱