تدابیر شهرداری شیراز برای پیشگیری از سیل

برنامه های تلویزیونی

آقای اصنافی شهردار شیراز در ارتباط با شبکه فارس

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۶ مرداد ۱۴۰۱