بازار حاج اصغر

خوشا شیراز

معرفی بافت تاریخی شیراز با اجرای محسن قانع فرد در برنامه خوشا شیراز 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۷ مرداد ۱۴۰۱