آخرین وضعیت شیراز پس از  بارندگی های اخیر

خوشا شیراز

 آقای اصنافی شهردار شیراز در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۷ مرداد ۱۴۰۱