نگهداری از اماکن تاریخی دغدغه مخترع شیرازی

خوشا شیراز

آقای حبیب مشکین فام  مخترع برگزیده بنیاد ملی نخبگان در برنامه خوشا شیراز 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۷ مرداد ۱۴۰۱