نگهداری از اماکن تاریخی دغدغه مخترع شیرازی

خوشا شیراز

آقای حبیب مشکین فام  مخترع برگزیده بنیاد ملی نخبگان در برنامه خوشا شیراز 

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۷ مرداد ۱۴۰۱