بازیگر نقش شهید اسکندری

کاشانه مهر

صحبت های آقای حبیب بختیاری بازیگر نقش شهید عبد الله اسکندری در مستند تلویزیونی عبد الله 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۵ مرداد ۱۴۰۱