همرزم شهید اسکندری

کاشانه مهر

گفتگو تلفنی با سرهنگ قنبری همرزم شهید اسکندری و فرمانده لشکر 19 فجر 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۵ مرداد ۱۴۰۱