گزارش خبری درخصوص وداع مردم مناطق مختلف با سیدالشهدا فارس

شهید اسکندری

گزارش خبری درخصوص وداع مردم مناطق مختلف با سیدالشهدا فارس
#سریبهنیزه_بلنداست
#ماملتامامحسینیم
#شهیداسکندری
رسانه مجازی صداوسیمای فارس

شهید مدافع حرم سردار حاج عبدالله اسکندری
۱۶ مرداد ۱۴۰۱