روز بعد از واقعه

کاشانه مهر

گفتگو با حاج آقا شیخ علیرضا حدائق در رابطه با وقایع روز 11 عاشورا

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۸ مرداد ۱۴۰۱