خانواده پزشک

کاشانه مهر

گفتگو با خانواده دکتر نعمتی و خانم دکتر عیدی زاده در رابطه با خانواده و حرفه پزشکی

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱ شهریور ۱۴۰۱