روستای شهید آباد -شهرستان بیضا

هم ولایتی

هم ولایتی اینبار به سراغ روستای شهید آباد رفته تا شما رو با محصولات و تولیدات این منطقه از فارس آشنا کند

هم ولایتی
۳ شهریور ۱۴۰۱