شهر راز 31 مرداد

شهر راز

گفتگو با مهندس پاک فطرت شهردار شیراز در رابطه با پروژه های انجام شده شهرداری شیراز 

زمان پخش: یکشنبه ، سه شنبه ، پنجشنبه ساعت 21
۱ شهریور ۱۳۹۶