با پای دل

فضای مجازی

 به عشق امام حسین"ع" با پای دل می رویم  
رسانه مجازی صداوسیمای فارس

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۷ شهریور ۱۴۰۱