قاب عشق

دلگشا

گفتگو با هنرمند عکاس حاضر در اربعین خانم فرزانه چخماق ساز در ویژه برنامه چلچراغ

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۲۲ شهریور ۱۴۰۱