بخش دوم گفتگوی مهندس ضرغامی

خوشا شیراز

بخش دوم گفتگوی مهندس ضرغامی در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۴ شهریور ۱۳۹۶