گروه دکر باند

خوشا شیراز

گروه دکر باند و اجرای ترانه در خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۴ شهریور ۱۳۹۶