خانواده شهید محسن حججی

خوشا شیراز

بخشی از گفتگوی خانواده شهید محسن حججی در خوشاشیراز با اجرای خانم قائدشرفی

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۴ شهریور ۱۳۹۶