خانواده شهید محسن حججی

خوشا شیراز

بخشی از گفتگوی خانواده شهید محسن حججی در خوشاشیراز با اجرای خانم قائدشرفی

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۴ شهریور ۱۳۹۶