جانبازی که با نفس های بریده به اقتصاد جان بخشید

دفاع مقدس

گفت و گو با جانباز کارآفرین رضا معصومی در برنامه فصل شیدایی

تولیدات دفاع مقدس
۴ مهر ۱۴۰۱