خاطرات دفاع مقدس

کارشناسی

گفت و گو با جناب سرهنگ گرامی از رزمندگان دفاع مقدس در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر

کارشناسی
۵ مهر ۱۴۰۱