خاطرات یک پزشک از دفاع مقدس

کارشناسی

گفت و گو با آقای دکتر شهریاری از رزمندگان دفاع مقدس در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر

 

کارشناسی
۵ مهر ۱۴۰۱