قناد قدیمی شهر

دلگشا

گفتگو با آقای خلیل ترابی از قنادان قدیمی شیراز

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۱۰ مهر ۱۴۰۱