مستند زکات 

مستند

مستند زکات 
تهیه شده در صدا و سیمای مرکز فارس

شهرستان خرمبید استان فارس

 

مستند های تولیدی مرکز فارس
۵ شهریور ۱۳۹۶