شعر زیبا با لهجه کازرونی

کاشانه مهر

دکلمه شعر زبای شاعر گرانقدر کازرون جناب آقای بیدار مغز در برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۷ مهر ۱۴۰۱