شعری در وصف اتحاد

شبانه

گفتگو با جناب آقای دکتر عبد الرضا قیصری شاعر و طنز پرداز در برنامه عشق محمد

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 22
۱۸ مهر ۱۴۰۱