هم ریشا

صبحگاهی

آیتم طنز با لهجه شیرازی در برنامه صبح پارسی 

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 08:05
۳ آبان ۱۴۰۱