انتقال خون فارس

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر اکبر زاده مدیر کل انتقال خون استان فارس

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۸ آبان ۱۴۰۱