مشکلات شهری مردم کین آباد

صدای شما

بیان مشکلات با مسئولین مربوطه 

صدای شما از شبکه فارس
۱۷ آبان ۱۴۰۱