تمرینات ورزشی با چوب

صبحگاهی

اجرای ورزش صبحگاهی هر روز در برنامه صبح پارسی

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 08:05
۱۷ آبان ۱۴۰۱