گل انار

خوشا شیراز

اجرای ترانه گل انار در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۱ آبان ۱۴۰۱