دکتر احمد عریان

خوشا شیراز

گفتگو با استاد دکتر احد عریان از نخبگان استان فارس در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۱ آبان ۱۴۰۱