بیماری های روان-تنی

سلامت باشید

گفتگو با خانم دکتر هدایتی روانپزشک و فلوشیپ بیماری های روان تنی در رابطه با تاثیر ذهن بر بدن وب یماری ها در برنامه سلامت باشید

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۲۱ آبان ۱۴۰۱