بلبل شیرازی

خوشا شیراز

گفتگو با آقای اسد الله فندژ سعدی شاعر و طنز پرداز در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۸ آبان ۱۴۰۱