مسجد مشیر

صبحگاهی

معرفی مسجد مشیر در بافت قدیم شیراز و محله سنگ سیاه 

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 08:05
۲۹ آبان ۱۴۰۱