گروه جهادی شهید مالکوم ایکس

دلگشا

گفتگو با آقای وحید معّرف مسئول گروه جهادی شهید مالکوم ایکس با فعالیت های آبرسانی به مناطق محروم

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۱ آذر ۱۴۰۱