مسی ایرانی

خوشا شیراز

بخشی از گفتگوی رضا پرستش نیا 
لیونل مسی ایرانی در خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۱ شهریور ۱۳۹۶