مسی ایرانی

خوشا شیراز

بخشی از گفتگوی رضا پرستش نیا 
لیونل مسی ایرانی در خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۱ شهریور ۱۳۹۶