ایرانم

کاشانه مهر

ترانه با لهجه لری با صدای آقای محمدی خواننده خوب لر زبان

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۸ آذر ۱۴۰۱