شبنم فرجاد جو

خوشا شیراز

بخشی از گفتگوی شبنم فرشاد جو در برنامه خوشاشیراز
 

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۱ شهریور ۱۳۹۶