شبنم فرجاد جو

خوشا شیراز

بخشی از گفتگوی شبنم فرشاد جو در برنامه خوشاشیراز
 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۱ شهریور ۱۳۹۶