اقدامات شهرداری برای رفع مشکلات ترافیکی شیراز

بازتاب

گفتگو با آقای هادی شهدوست معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری در برنامه بازتاب

 

چهارشنبه ها ساعت 21:15
۱۰ آذر ۱۴۰۱