آزمایش چرا قطره آب کروی است؟

علمی شو

آزمایشی در مورد ویژگی نیروی کشش سطی آب

علمی شو جایی هست که از علم لذت می بریم با هم کلی آزمایش های جذاب و هیجان انگیز انجام می دهیم آزمایش می کنیم، فکر می کنیم و لذت می بریم
۱۶ آذر ۱۴۰۱