زندگی در بافت تاریخی شیراز

صبحگاهی

 آقای منیعاتی کارشناس میراث فرهنگی در برنامه صبح پارسی

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 08:05
۲۱ آذر ۱۴۰۱