بافت تاریخی شیراز

صبحگاهی

مسعود منیعاتی و مینا بادیه پیما که در بافت قدیم شیراز زندگی میکنند 

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 08:05
۲۲ آذر ۱۴۰۱