من یک سلیمانی ام

دلگشا

اجرای سرود "من یک سلیمانی ام " توسط گروه فرزندان ایران در برنامه دلگشا

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۱۴ دی ۱۴۰۱