شیراز چطوره؟

دلگشا

گزارش گردشگران از تجربه سفر به شیراز

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۱۹ دی ۱۴۰۱