اجرای سرود سلام فرمانده

در استان

اجرای سرود سلام فرمانده در شهرستان 

رویداد های استان فارس
۲۵ دی ۱۴۰۱