شعر طنز جای پارک

ویژه

شعر طنز به نام جای پارک از آقای پدرام اکبری طنزپرداز شیرازی در برنامه خوشاشیراز

پیشنهاد ما به شما
۳۰ دی ۱۴۰۱