معرفی رنگ ها و ترکیب آنها -قسمت دوم

هنری

آموزش رنگ شناسی وترکیب رنگ در هنر  توسط خانم شفاف در برنامه کاشانه مهر

بخش هنری
۲ بهمن ۱۴۰۱