مشکل ترافیک شهر شیراز

بازتاب

برنامه چالشی بازتاب با موضوع ترافیک در شیراز
مهمانان:
سرهنگ کریمی رئیس پلیس راهور شیراز
مهندس سلطانی مدیر کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر شیراز

چهارشنبه ها ساعت 21:15
۴ بهمن ۱۴۰۱