سد معبر و ترافیک شیراز

پی جور

بررسی درخواست مردم برای رسیدگی به مشکلات ترافیکی شهر

بررسی مشکلات شهر شیراز
۴ بهمن ۱۴۰۱